Regulamin pracowni komputerowej

1) Przebywanie w pracowni jest dopuszczalne wyłącznie pod opieką nauczyciela.

2) W czasie zajęć uczniowie zajmują się wyłącznie zadaniami otrzymanymi od nauczyciela.

3) Wykorzystanie komputerów szkolnych do gier komputerowych jest niedozwolone.

4) Uczniowie mają obowiązek używania wyłącznie przypisanego do swojej klasy konta w systemie Windows na wyznaczonym stanowisku komputerowym.
(jeśli tak postanowi nauczyciel, miejsce to może ulec zmianie)

5) Dostęp do Internetu można uzyskać jedynie za wyraźną zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

6) Stanowisko pracy należy pozostawiać w takim samym stanie, w jakim je zastano.

1) Poruszanie się po klasie podczas zajęć bez zgody nauczyciela jest niedozwolone,

2) Wnoszenie do pracowni jedzenia, picia, gumy do żucia itp, jest niedozwolone,

3) W okresie jesienno - wiosennym, odzież pozostawiamy w szatni.

4) Tworzenie, przynoszenie z zewnątrz lub eksperymentowanie z programami wirusowymi jest niedopuszczalne.

5) Przebywanie "pod ławką", w okolicy kabli zasilających komputer oraz jakiekolwiek manipulacje nimi jest zabronione.

6) Uczniowie nie mogą samodzielnie naprawiać sprzętu komputerowego nawet, jeśli mają takie umiejętności.

7) Szanuj powierzony Ci sprzęt komputerowy bardziej, jak o własny.

8) Szanuj własne zdrowie przez stosowanie się do ogólnych zaleceń bezpiecznej pracy z komputerem.

Nie wolno naruszać uczuć oraz praw innych użytkowników przez:
 • Wysyłanie niestosownych wiadomości elektronicznych lub w innej formie,

 • Publiczne (niewłaściwe) komentowanie (np. na portalach społecznościowych) zdjęć, statusów lub innych obiektów udostępnionych w sieci Internet,

 • Przerabianie filmów lub zdjęć osób bez ich wyraźnej zgody (nawet jeśli nie trafi to do Internetu),

 • Publikowanie jakichkolwiek treści na temat innych osób bez ich wiedzy i zgody,

Pamiętaj:
 • Po wejściu do klasy, rozpoczyna się lekcja,

 • Zgłaszaj niezwłocznie wszelkie uszkodzenia lub bałagan na Twoim stanowisku pracy,

 • Komputer wolno włączyć tylko na wyraźne polecenie nauczyciela,

 • Nieprzygotowanie zgłaszaj przed sprawdzeniem obecności,


 • Na zajęcia przygotowuj się podczas przerwy..

Pamiętaj:
 • Lekcję kończy nauczyciel,

 • Zaplanuj czas na zapisanie efektów swojej pracy i wysłanie jej drogą elektroniczną,

 • Zachowaj czystość na swoim stanowisku pracy (spakuj swoje rzeczy, wyloguj się, schowaj klawiaturę i zasuń krzesło),


 • Jeśli to ostatnie zajęcia zawsze wyłączaj komputer oraz monitor.